FANDOM


Alpacaribou, Mystical Beast of the Forest
(もり)(せい)(じゅう) アルパカリブ
AlpacaribouMysticalBeastoftheForest-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
もりの
せい
じゅう アルパカリブ
 Tên Nhật (Chuẩn)
もり
の聖
せい
じゅう
 アルパカリブ
 Tên Hàn 숲의 성수 알파카리부
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2100
 Mã số 77797992
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.