FANDOM


Ally of Justice Catastor
  • Nhật: A・O・J カタストル
  • Kana: アーリー・オブ・ジャスティス カタストル
  • Romaji: Ārī Obu Jasutisu Katasutoru
  • Việt: Đồng Minh của Công Lý - Hiểm Họa Tiềm Tàng
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Ở khởi đầu của Bước Thiệt hại, nếu lá này chiến đấu với quái thú khác ÁM: Tiêu diệt quái thú đó.
CÔNG / 2200   THỦ / 1200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's · ARC-V)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ally of Justice Catastor

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

If this card battles a non-DARK monster, destroy that monster without applying damage calculation.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.