Allvain, the Final Nothingness
()(ひっ)(きょう) オールヴェイン
 Tên Việt Allvain, Khổng Tước Hư Vô
 Tên Nhật (Kana)
むの
ひっ
きょう オールヴェイン
 Tên Nhật (Chuẩn)
の畢
ひっ
きょう
オールヴェイン
 Tên Nhật (rōmaji) Mu no Hikkyō Ōruvein
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.