FANDOM


All-Eyes Phantom Dragon
ゴッドアイズ・ファントム・ドラゴン
AllEyesPhantomDragon-BLHR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Thần Nhãn Ma Long
 Tên Nhật ゴッドアイズ・ファントム・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Goddoaizu Fantomu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) God-Eyes Phantom Dragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 0
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 70335319
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.