FANDOM


Alien Infiltrator
エーリアン・ベーダー
AlienInfiltrator-CDIP-EN-C-UE
 Tên Nhật エーリアン・ベーダー
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Bēdā
 Tên Nhật (Dịch) Alien Vader
 Tên Hàn 에일리언 베이더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 76573247
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.