FANDOM


Alien Brain
エーリアン・ブレイン
AlienBrain-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật エーリアン・ブレイン
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Burein
 Tên Hàn 에일리언 브레인
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 17490535
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.