FANDOM


Alien Ammonite
エーリアンモナイト
AlienAmmonite-CRMS-EN-R-1E
 Tên Nhật エーリアンモナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian-Monaito
 Tên Nhật (Dịch) Alien-Monite
 Tên Hàn 에일리언 모나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Reptile / Tuner
 CÔNG / THỦ 500 / 200
 Mã số 00652362
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.