FANDOM


Alert Lancer
  • Nhật: アラート・ランサー
  • Romaji: Arāto Ransā
  • Việt: Thương Binh Cảnh Báo
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Lượt này, nếu một quái thú Mạng Ảo tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp cho đối thủ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Alert Lancer This turn, if a Cyberse monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.
Nhật ①:このターン、サイバース族モンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.