FANDOM


Akashic Magician
アカシック・マジシャン
AkashicMagician-CIBR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Pháp Sư Dị Thái
 Tên Nhật アカシック・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Akashikku Majishan
 Tên Hàn 아카식 매지션
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1700 / 2
 Mã số 28776350
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.