FANDOM


Air Cracking Storm
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Loại Hiệu ứng

Chỉ trang bị cho một quái thú Máy Móc. Khi quái thú được trang bị tiêu diệt một quái thú của đối thủ bởi đợt tấn công của nó: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; quái thú được trang bị có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong Giai đoạn Chiến đấu này. Các quái thú bạn điều khiển không thể tấn công ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, trừ quái thú được trang bị.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Air Cracking Storm Equip only to a Machine monster. When the equipped monster destroys an opponent's monster by its attack: You can activate this effect; the equipped monster can make a second attack during this Battle Phase. Monsters you control cannot attack the turn you activate this effect, except the equipped monster.
Nhật エアークラック・ストーム 機械族モンスターにのみ装備可能。①:装備モンスターの攻撃で相手モンスターを破壊した時に発動できる。このバトルフェイズ中、装備モンスターはもう1度だけ攻撃できる。この効果を発動するターン、装備モンスター以外の自分のモンスターは攻撃できない。
Eākurakku Sutōmu

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.