FANDOM


Air Cracking Storm
エアークラック・ストーム
AirCrackingStorm-COTD-JP-C
 Tên Nhật エアークラック・ストーム
 Tên Nhật (rōmaji) Eākurakku Sutōmu
 Tên Nhật (Dịch) Aircrack Storm
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 98864751
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.