FANDOM


Ai Shadow
Ai(アイ)シャドー
AiShadow-IGAS-JP-OP
 Tên Nhật (Kana)
Ai
アイシャドー
 Tên Nhật (Chuẩn) Ai
アイ
シャドー
 Tên Nhật (rōmaji) Ai Shadow
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.