FANDOM


Ai Contact
 • Nhật: — Ai
  アイ
  — コンタクト
 • Kana:
  Ai
  アイ — コンタクト
 • Romaji: - Ai - Kontakuto
 • Việt: Mối Liên Kết của Ai
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Môi trường; xáo trộn 1 lá bài cùng tên với lá bài đó từ tay bạn vào Bộ bài, sau đó rút 3 lá. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ai Contact" mỗi lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ai Contact Target 1 card in the Field Zone; shuffle 1 card with the same name as that card from your hand into the Deck, then draw 3 cards. You can only activate 1 "A.I. Contact" per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.