FANDOM


Ai's Ritual
Ai(アイ)()(しき)
AisRitual-IGAS-JP-OP
 Tên Nhật (Kana)
Ai
アイの
しき
 Tên Nhật (Chuẩn) Ai
アイ
の儀
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Ai no Gishiki
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.