FANDOM


Aether, the Empowering Dragon
()(そう)(せい)(りゅう) イーサルウェポン
AethertheEmpoweringDragon-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せい
りゅう イーサルウェポン
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
りゅう
 イーサルウェポン
 Tên Nhật (rōmaji) Masōseiryū Īsaruwepon
 Tên Nhật (Dịch) Magic-Equipped Sacred Dragon Etherweapon
 Tên Hàn 마장성룡 이살웨폰
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 56804361
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.