FANDOM


Aerial Recharge
空中補給(エアリアル・チャージ)
AerialRecharge-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
空中補給
エアリアル・チャージ
 Tên Nhật (Chuẩn) 空中補給
エアリアル・チャージ
 Tên Hàn 에어리얼 차지
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 70875955
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.