FANDOM


Advanced Ritual Art
(こう)(とう)()(しき)(じゅつ)
AdvancedRitualArt-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
とう
しき
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
とう
しき
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kōtō Gishiki Jutsu
 Tên Nhật (Dịch) High-Class Ritual Art
 Tên Hàn 고등의식술
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 46052429
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.