FANDOM


Advanced Dark
  • Nhật: アドバンスド・ダーク
  • Romaji: Adobansudo Dāku
  • Việt: Thượng Đẳng Hắc Ám
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Field.svg Môi trường

Loại Hiệu ứng

Bạn có thể hoán đổi các quái thú "Crystal Beast" và "Advanced Crystal Beast", xem như cùng tên, trên tay hoặc trên sân của bạn. Nếu bạn sắp nhận Thiệt hại Chiến đấu từ một trận chiến liên quan đến một quái thú "Advanced Crystal Beast" mà sắp bị tiêu diệt trong chiến đấu, bạn có thể gửi 1 quái thú "Crystal Beast" từ Bộ bài của bạn vào Mộ để giảm thiệt hại đó về 0. Nếu một quái thú "Rainbow Dragon" bạn điều khiển tấn công, phủ nhận các hiệu ứng của mục tiêu tấn công chỉ trong Giai đoạn Chiến đấu đó.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Advanced Dark You can swap "Crystal Beast" and "Advanced Crystal Beast" monsters, treated as the same name, in your hand or on your side of the field. If you would take Battle Damage from a battle involving an "Advanced Crystal Beast" monster that would be destroyed by battle, you can send 1 "Crystal Beast" monster from your Deck to the Graveyard to reduce that damage to 0. If a "Rainbow Dragon" monster you control attacks, negate the effects of the attack target during the Damage Step only.
Nhật 手札及びフィールド上の「宝玉獣」と名のつくカードと同名扱いの「A(アドバンスド)宝玉獣」と名のつくカードを選択し入れ替える事ができる。「A宝玉獣」と名のつくカードが戦闘で破壊される時デッキから「宝玉獣」と名のつくカードを1枚墓地に送る事でプレイヤーに発生する戦闘ダメージを0にする事ができる。「究極宝玉神」と名のつくカードが攻撃する時、相手モンスターの効果を無効にする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.