FANDOM


Advanced Crystal Beast Sapphire Pegasus
 • Nhật:
  アドバンスド
  宝玉獣
  ほうぎょくじゅう
  サファイア・ペガサス
 • Kana:
  アドバンスド
  宝玉獣
  ほうぎょくじゅうサファイア・ペガサス
 • Romaji: Adobansudo Hōgyokujū Safaia Pegasasu
 • Việt: Thượng Đẳng Bảo Thạch Thú Ngọc Bích Thiên Mã
Khác:
Advanced Gem Beast Sapphire Pegasus
Hệ

PHONG.png PHONG

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Tên của lá này cũng được xem như "Crystal Beast Sapphire Pegasus". Nếu không có "Advanced Dark" ngửa mặt trên sân, tiêu diệt lá này. Khi lá này được Triệu hồi: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Bộ bài, hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trong Vùng Bài Phép & Bẫy của bạn như một Bài Phép Duy trì. Nếu lá ngửa mặt này bị tiêu diệt trong khi nó ở Vùng Quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa mặt lên Vùng Bài Phép & Bẫy của bạn như một Bài Phép Duy trì, thay vì gửi nó vào Mộ.
CÔNG / 1800   THỦ / 1200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Advanced Crystal Beast Sapphire Pegasus This card's name also is treated as "Crystal Beast Sapphire Pegasus". If there is no face-up "Advanced Dark" on the field, destroy this card. When this card is Summoned, you can place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or Graveyard in your Spell & Trap Card Zone, face-up, as a Continuous Spell Card. If this card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.