FANDOM


Advanced Crystal Beast Cobalt Eagle
 • Nhật:
  アドバンスド
  宝玉獣
  ほうぎょくじゅう
  コバルト・イーグル
 • Kana:
  アドバンスド
  宝玉獣
  ほうぎょくじゅうコバルト・イーグル
 • Romaji: Adobansudo Hōgyokujū Kobaruto Īguru
 • Việt: Thượng Đẳng Bảo Thạch Thú Lam Thạch Ma Ưng
Khác:
Advanced Gem Beast Cobalt Eagle
Hệ

PHONG.png PHONG

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Tên của lá này cũng được xem như "Crystal Beast Cobalt Eagle". Nếu không có "Advanced Dark" ngửa mặt trên sân, tiêu diệt lá này. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crystal Beast" ngửa mặt do bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó lên trên cùng Bộ bài. Nếu lá ngửa mặt này bị tiêu diệt trong khi nó ở Vùng Quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa mặt lên Vùng Bài Phép & Bẫy của bạn như một Bài Phép Duy trì, thay vì gửi nó vào Mộ.
CÔNG / 1400   THỦ / 800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Advanced Crystal Beast Cobalt Eagle This card's name is also treated as "Crystal Beast Cobalt Eagle". If there is no face-up "Advanced Dark" on the field, destroy this card. Once per turn, you can return 1 face-up "Crystal Beast" card you control to the top of its owner's Deck. If this card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.