FANDOM


Abyss Invitation
  • Nhật: アビス・インビテイション
  • Romaji: Abisu Inbiteishon
  • Việt: Âm Phủ Mời Gọi
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Loại Hiệu ứng

Nếu một người chơi nhận 500 thiệt hại hiệu ứng trở xuống, trừ bởi hiệu ứng của "Abyss Invitation": Gây 200 thiệt hại cho đối thủ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Abyss Invitation If a player takes 500 or less effect damage, except by the effect of "Abyss Invitation": Inflict 200 damage to your opponent.
Nhật ①:このカード名の効果以外で、自分または相手が500以下の効果ダメージを受けた時に発動する。相手に200ダメージを与える。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.