FANDOM


Abyss-strom
アビストローム
Abyssstrom-ABYR-EN-R-1E
 Tên Nhật アビストローム
 Tên Nhật (rōmaji) Abisutorōmu
 Tên Nhật (Dịch) Abysstrom
 Tên Hàn 어비스트롬
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 97697447
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.