FANDOM


Abyss-sphere
アビスフィアー
Abysssphere-ABYR-EN-UR-1E
 Tên Nhật アビスフィアー
 Tên Nhật (rōmaji) Abisufiā
 Tên Nhật (Dịch) Abyssphere
 Tên Hàn 어비스피어
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 60202749
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.