FANDOM


Abyss-scale of the Mizuchi
アビスケイル-ミヅチ
AbyssscaleoftheMizuchi-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật アビスケイル-ミヅチ
 Tên Nhật (rōmaji) Abisukeiru - Mizuchi
 Tên Nhật (Dịch) Abysscale - Mizuchi
 Tên Hàn 어비스케일-미즈치
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 72932673
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.