Abyss-scale of the Kraken
アビスケイル-クラーケン
AbyssscaleoftheKraken-ABYR-EN-C-1E.png
 Tên Nhật アビスケイル-クラーケン
 Tên Nhật (rōmaji) Abisukeiru - Kurāken
 Tên Nhật (Dịch) Abysscale - Kraken
 Tên Hàn 어비스케일-크라켄
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Trang bị Equip.svg
 Mã số 08719957
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.