FANDOM


Abyss-scale of Cetus
アビスケイル-ケートス
AbyssscaleofCetus-CBLZ-EN-C-1E
 Tên Nhật アビスケイル-ケートス
 Tên Nhật (rōmaji) Abisukeiru Kētosu
 Tên Nhật (Dịch) Abysscale - Ketos
 Tên Hàn 어비스케일-케토스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 19596712
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.