FANDOM


Absolute End
(ぜっ)(たい)(ぜつ)(めい)
AbsoluteEnd-DR3-EN-C-UE
 Tên Việt Kết thúc tuyệt đối
 Tên Nhật (Kana)
ぜっ
たい
ぜつ
めい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜっ
たい
ぜつ
めい
 Tên Nhật (rōmaji) Zettai Zetsumei
 Tên Nhật (Dịch) Desperate Situation
 Tên Hàn 절체절명
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 27744077
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.