FANDOM


A Rival Appears!
ライバル(とう)(じょう)
ARivalAppears-DR04-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana) ライバル
とう
じょう!
 Tên Nhật (Chuẩn) ライバル登
とう
じょう
 Tên Nhật (rōmaji) Raibaru Tōjō!
 Tên Hàn 라이벌 등장!
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05728014
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.