FANDOM


A Hero Emerges
ヒーロー(けん)(ざん)
AHeroEmerges-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ヒーロー
けん
ざん
 Tên Nhật (Chuẩn) ヒーロー見
けん
ざん
 Tên Nhật (rōmaji) Hīrō Kenzan
 Tên Nhật (Dịch) Hero Meeting
 Tên Hàn 영웅 출현
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 21597117
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.