ATK và DEF gốc

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(もと)(もと)(こう)(げき)(りょく)/(しゅ)()(りょく)

Nhật (furigana)

もともとのこうげきりょく/しゅびりょく

Nhật (kanji)

元々の攻撃力/守備力

Rōmaji

Motomoto no Kōgekiryoku/Shubiryoku

Bản dịch tiếng Nhật

Original Attack Strength/Defense Strength

Tiếng Anh

original ATK/DEF

ATK và DEF gốc ((もと)(もと)(こう)(げき)(りょく)/(しゅ)()(りょく) Motomoto no Kōgekiryoku/Shubiryoku) đề cập đến giá trị ATKDEF của Bài Quái thú trước khi được một số quái thú, Bài Phép,Bẫy làm thay đổi. Đó là giá trị ATK và DEF được ghi trên lá bài.

Một số quái thú có ATK và DEF gốc được xác định chỉ khi chúng được Triệu hồi lên sân; như khi Chimeratech Overdragon được Triệu hồi, ATK và DEF gốc của nó phụ thuộc vào những thứ dùng để Triệu hồi nó. Những lá bài có ATK và DEF được xác định kiểu này thường có ATK ghi là ? hoặc 0. Ngoài ra, nếu những quái thú này bị trục xuất và được Triệu hồi-lại, hoặc được lật mặt-úp rồi được lật lại, ATK và DEF của chúng sẽ bị đặt lại, do đó, ATK và DEF của chúng sẽ bị xem là 0, trừ khi có quy định khác ghi trong hiệu ứng bài. Lưu ý Quái thú có ATK và DEF là 0 sẽ xem là ATK 0 khi phục vụ cho hiệu ứng bài, chẳng hạn như để Triệu hồi thông qua tìm kiếm hoặc khi ATK và DEF gốc được đề cập trong yêu cầu (ví dụ như cho hiệu ứng của "Megamorph"). Quái thú có ATK và DEF là ? không thể được tìm kiếm bằng việc tìm kiếm, coi như chúng không có ATK và DEF trước khi chúng được triệu hồi. Tuy nhiên có một số trường hợp , mặc dù đã triệu hồi, chúng vẫn có 0 ATK và DEF khi đang hiện diện trên sân.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.