A.I.dle Reborn
Ai(アイ)ドリング・ボーン
AIdleReborn-IGAS-EN-R-1E.png
 Tên Việt Cứu Viện Phục Sinh A.I.
 Tên Nhật (Kana)
Ai
アイドリング・ボーン
 Tên Nhật (Chuẩn) Ai
アイ
ドリング・ボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Ai Doringu Bōn
 Tên Nhật (Dịch) Ai-dling Born
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 22933016
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.