A.I. Love Fusion
Ai(アイ)ラブ(ゆう)(ごう)
AILoveFusion-IGAS-EN-R-1E.png
 Tên Việt Dung Hợp Tình Yêu của Ai
 Tên Nhật (Kana)
Ai
アイラブ
ゆう
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn) Ai
アイ
ラブ融
ゆう
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Ai Rabu Yūgō
 Tên Nhật (Dịch) Ai Love Fusion
 Tên Hàn Ai(아이)러브 융합
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 59332125
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.