A.I.'s Ritual
Ai(アイ)()(しき)
AIsRitual-IGAS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Tế Lễ của A.I.
 Tên Nhật (Kana)
Ai
アイの
しき
 Tên Nhật (Chuẩn) Ai
アイ
の儀
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Ai no Gishiki
 Tên Hàn Ai의 의식
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tế lễ Ritual.svg
 Mã số 85327820
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.