FANDOM2015 Mega-Tin Mega Pack hay Mega Tin 2015 Mega Pack là một set Mega Pack phát hành cùng 2015 Mega-Tins.

Phân tích

Mỗi gói chứa:

Trong một set, gồm có:

Hình ảnh


Danh sách

Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại
MP15-EN001 Artifact Scythe Super Rare Effect Monster
MP15-EN002 Galaxy Mirror Sage Common Flip monster
MP15-EN003 Galaxy Tyranno Rare Effect Monster
MP15-EN004 Heliosphere Dragon Common Effect Monster
MP15-EN005 Blizzard Thunderbird Common Effect Monster
MP15-EN006 Artifact Moralltach Super Rare Effect Monster
MP15-EN007 Artifact Beagalltach Common Effect Monster
MP15-EN008 Artifact Failnaught Common Effect Monster
MP15-EN009 Artifact Aegis Common Effect Monster
MP15-EN010 Artifact Achilleshield Common Effect Monster
MP15-EN011 Artifact Labrys Common Effect Monster
MP15-EN012 Artifact Caduceus Rare Effect Monster
MP15-EN013 Sylvan Cherubsprout Common Effect Monster
MP15-EN014 Sylvan Snapdrassinagon Rare Effect Monster
MP15-EN015 Sylvan Lotuswain Common Effect Monster
MP15-EN016 Sylvan Sagequoia Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN017 Bujin Hirume Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN018 Traptrix Dionaea Rare Effect Monster
MP15-EN019 Madolche Anjelly Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN020 Gladiator Beast Augustus Rare Effect Monster
MP15-EN021 Thestalos the Mega Monarch Secret Rare Effect Monster
MP15-EN022 Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon Ultra Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN023 Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon Super Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN024 Number C102: Archfiend Seraph Super Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN025 Number 43: Manipulator of Souls Common Effect Xyz Monster
MP15-EN026 Number C43: High Manipulator of Chaos Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN027 Artifact Durendal Ultra Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN028 Orea, the Sylvan High Arbiter Secret Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN029 Bujinki Amaterasu Secret Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN030 Cairngorgon, Antiluminescent Knight Super Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN031 Phonon Pulse Dragon Rare Effect Synchro Monster
MP15-EN032 Galactic Charity Common Normal Spell Card
MP15-EN033 Rank-Up-Magic - The Seventh One Secret Rare Normal Spell Card
MP15-EN034 Artifact Ignition Ultra Rare Quick-Play Spell Card
MP15-EN035 Artifacts Unleashed Common Quick-Play Spell Card
MP15-EN036 Sylvan Charity Ultra Rare Normal Spell Card
MP15-EN037 Bujintervention Common Normal Spell Card
MP15-EN038 Forbidden Scripture Secret Rare Quick-Play Spell Card
MP15-EN039 Double Dragon Descent Common Normal Trap Card
MP15-EN040 Tachyon Chaos Hole Super Rare Normal Trap Card
MP15-EN041 Artifact Sanctum Ultra Rare Normal Trap Card
MP15-EN042 Sylvan Waterslide Common Continuous Trap Card
MP15-EN043 Bujincident Common Normal Trap Card
MP15-EN044 The Monarchs Erupt Super Rare Continuous Trap Card
MP15-EN045 And the Band Played On Common Continuous Trap Card
MP15-EN046 Noble Knight Brothers Secret Rare Effect Monster
MP15-EN047 Noble Knight Eachtar Super Rare Effect Monster
MP15-EN048 Sylvan Princessprout Super Rare Effect Monster
MP15-EN049 Bujingi Sinyou Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN050 Vampire Vamp Super Rare Effect Monster
MP15-EN051 Gladiator Beast Nerokius Secret Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN052 Noble Knights of the Round Table Ultra Rare Field Spell Card
MP15-EN053 Avalon Super Rare Normal Trap Card
MP15-EN054 Escalation of the Monarchs Super Rare Continuous Trap Card
MP15-EN055 Number 42: Galaxy Tomahawk Common Effect Xyz Monster
MP15-EN056 Number 48: Shadow Lich Common Effect Xyz Monster
MP15-EN057 Galaxy Dragon Common Effect Monster
MP15-EN058 Flash Knight Rare Normal Pendulum Monster
MP15-EN059 Foucault's Cannon Super Rare Normal Pendulum Monster
MP15-EN060 Metaphys Armed Dragon Common Normal Monster
MP15-EN061 Performapal Skeeter Skimmer Common Effect Monster
MP15-EN062 Performapal Whip Snake Rare Effect Monster
MP15-EN063 Performapal Sword Fish Common Effect Monster
MP15-EN064 Performapal Hip Hippo Common Effect Monster
MP15-EN065 Performapal Kaleidoscorp Rare Effect Pendulum Monster
MP15-EN066 Performapal Turn Toad Rare Effect Pendulum Monster
MP15-EN067 Superheavy Samurai Blue Brawler Common Effect Monster
MP15-EN068 Superheavy Samurai Swordsman Common Effect Monster
MP15-EN069 Superheavy Samurai Big Benkei Rare Effect Monster
MP15-EN070 Aria the Melodious Diva Common Effect Monster
MP15-EN071 Sonata the Melodious Diva Common Effect Monster
MP15-EN072 Mozarta the Melodious Maestra Rare Effect Monster
MP15-EN073 Battleguard King Common Effect Monster
MP15-EN074 Satellarknight Deneb Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN075 Satellarknight Altair Rare Effect Monster
MP15-EN076 Satellarknight Vega Common Effect Monster
MP15-EN077 Satellarknight Unukalhai Common Effect Monster
MP15-EN078 Shaddoll Falco Rare Flip monster
MP15-EN079 Shaddoll Hedgehog Common Flip monster
MP15-EN080 Shaddoll Squamata Common Flip monster
MP15-EN081 Shaddoll Dragon Rare Flip monster
MP15-EN082 Shaddoll Beast Rare Flip monster
MP15-EN083 Suanni, Fire of the Yang Zing Super Rare Effect Monster
MP15-EN084 Bi'an, Earth of the Yang Zing Super Rare Effect Monster
MP15-EN085 Bixi, Water of the Yang Zing Super Rare Effect Monster
MP15-EN086 Pulao, Wind of the Yang Zing Super Rare Effect Monster
MP15-EN087 Chiwen, Light of the Yang Zing Ultra Rare Effect Tuner monster
MP15-EN088 Artifact Chakram Common Effect Monster
MP15-EN089 Artifact Lancea Common Effect Monster
MP15-EN090 Djinn Demolisher of Rituals Common Effect Monster
MP15-EN091 Raiza the Mega Monarch Secret Rare Effect Monster
MP15-EN092 Deskbot 001 Common Effect Tuner monster
MP15-EN093 El Shaddoll Winda Ultra Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN094 El Shaddoll Construct Ultra Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN095 Saffira, Queen of Dragons Ultra Rare Effect Ritual Monster
MP15-EN096 Baxia, Brightness of the Yang Zing Secret Rare Effect Synchro Monster
MP15-EN097 Samsara, Dragon of Rebirth Super Rare Effect Synchro Monster
MP15-EN098 Stellarknight Delteros Secret Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN099 Hippo Carnival Common Quick-Play Spell Card
MP15-EN100 Feast of the Wild LV5 Common Normal Spell Card
MP15-EN101 Stellarknight Alpha Common Equip Spell Card
MP15-EN102 Satellarknight Skybridge Rare Quick-Play Spell Card
MP15-EN103 Shaddoll Fusion Super Rare Normal Spell Card
MP15-EN104 Curse of the Shadow Prison Common Field Spell Card
MP15-EN105 Yang Zing Path Secret Rare Normal Spell Card
MP15-EN106 Yang Zing Prana Common Continuous Spell Card
MP15-EN107 Hymn of Light Common Ritual Spell Card
MP15-EN108 Magical Spring Secret Rare Normal Spell Card
MP15-EN109 The Monarchs Stormforth Common Quick-Play Spell Card
MP15-EN110 Battleguard Rage Common Continuous Trap Card
MP15-EN111 Battleguard Howling Common Normal Trap Card
MP15-EN112 Stellarnova Wave Common Continuous Trap Card
MP15-EN113 Stellarnova Alpha Ultra Rare Counter Trap Card
MP15-EN114 Sinister Shadow Games Ultra Rare Normal Trap Card
MP15-EN115 Shaddoll Core Super Rare Continuous Trap Card
MP15-EN116 Yang Zing Creation Ultra Rare Continuous Trap Card
MP15-EN117 Yang Zing Unleashed Common Continuous Trap Card
MP15-EN118 Chain Dispel Common Normal Trap Card
MP15-EN119 Time-Space Trap Hole Secret Rare Normal Trap Card
MP15-EN120 Doomstar Magician Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN121 Dante, Traveler of the Burning Abyss Secret Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN122 Number 58: Burner Visor Common Effect Xyz Monster
MP15-EN123 Felis, Lightsworn Archer Ultra Rare Effect Tuner monster
MP15-EN124 Panzer Dragon Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN125 Cloudcastle Common Effect Synchro Monster
MP15-EN126 Performapal Cheermole Rare Effect Pendulum Monster
MP15-EN127 Performapal Trampolynx Rare Effect Pendulum Monster
MP15-EN128 Canon the Melodious Diva Common Effect Monster
MP15-EN129 Serenade the Melodious Diva Common Effect Monster
MP15-EN130 Elegy the Melodious Diva Common Effect Monster
MP15-EN131 Shopina the Melodious Maestra Rare Effect Monster
MP15-EN132 Superheavy Samurai Kabuto Common Effect Monster
MP15-EN133 Superheavy Samurai Scales Rare Effect Monster
MP15-EN134 Superheavy Samurai Soulfire Suit Common Effect Monster
MP15-EN135 Superheavy Samurai Soulshield Wall Common Effect Monster
MP15-EN136 Superheavy Samurai Soulbreaker Armor Common Effect Monster
MP15-EN137 Superheavy Samurai Soulbang Cannon Common Effect Monster
MP15-EN138 Fluffal Leo Common Effect Monster
MP15-EN139 Fluffal Bear Common Effect Monster
MP15-EN140 Fluffal Dog Rare Effect Monster
MP15-EN141 Fluffal Owl Rare Effect Monster
MP15-EN142 Fluffal Cat Common Effect Monster
MP15-EN143 Fluffal Rabbit Common Effect Monster
MP15-EN144 Qliphort Scout Ultra Rare Effect Pendulum Monster
MP15-EN145 Qliphort Disk Secret Rare Effect Pendulum Monster
MP15-EN146 Satellarknight Sirius Rare Effect Monster
MP15-EN147 Satellarknight Procyon Common Effect Monster
MP15-EN148 Satellarknight Betelgeuse Common Effect Monster
MP15-EN149 Shaddoll Hound Common Flip monster
MP15-EN150 Taotie, Shadow of the Yang Zing Super Rare Effect Monster
MP15-EN151 Jiaotu, Darkness of the Yang Zing Ultra Rare Effect Tuner monster
MP15-EN152 Lindbloom Common Effect Monster
MP15-EN153 Night Dragolich Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN154 Zaborg the Mega Monarch Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN155 Denko Sekka Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN156 Deskbot 002 Common Effect Monster
MP15-EN157 Herald of Ultimateness Ultra Rare Effect Ritual Monster
MP15-EN158 Frightfur Bear Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN159 Frightfur Wolf Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN160 El Shaddoll Grysta Secret Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN161 El Shaddoll Shekhinaga Secret Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN162 First of the Dragons Super Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN163 Yazi, Evil of the Yang Zing Secret Rare Effect Synchro Monster
MP15-EN164 Herald of the Arc Light Super Rare Effect Synchro Monster
MP15-EN165 Stellarknight Triverr Ultra Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN166 Wonder Balloons Common Continuous Spell Card
MP15-EN167 Mimiclay Common Normal Spell Card
MP15-EN168 Draw Muscle Rare Quick-Play Spell Card
MP15-EN169 1st Movement Solo Super Rare Normal Spell Card
MP15-EN170 Toy Vendor Common Continuous Spell Card
MP15-EN171 Saqlifice Ultra Rare Equip Spell Card
MP15-EN172 Laser Qlip Common Field Spell Card
MP15-EN173 Hexatellarknight Common Field Spell Card
MP15-EN174 El Shaddoll Fusion Super Rare Quick-Play Spell Card
MP15-EN175 Celestia Common Field Spell Card
MP15-EN176 Oracle of the Herald Common Ritual Spell Card
MP15-EN177 Strike of the Monarchs Common Quick-Play Spell Card
MP15-EN178 Command Performance Common Normal Trap Card
MP15-EN179 Performapal Revival Common Normal Trap Card
MP15-EN180 Punch-in-the-Box Common Normal Trap Card
MP15-EN181 The Phantom Knights of Shadow Veil Common Normal Trap Card
MP15-EN182 Qlimate Change Common Normal Trap Card
MP15-EN183 Qlipper Launch Common Normal Trap Card
MP15-EN184 Yang Zing Brutality Common Normal Trap Card
MP15-EN185 Fusion Reserve Ultra Rare Normal Trap Card
MP15-EN186 Solemn Scolding Secret Rare Counter Trap Card
MP15-EN187 Virgil, Rock Star of the Burning Abyss Secret Rare Effect Synchro Monster
MP15-EN188 Number 39: Utopia Beyond Super Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN189 CXyz Barian Hope Super Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN190 Number 99: Utopic Dragon Secret Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN191 Performapal Fire Mufflerlion Common Effect Pendulum Monster
MP15-EN192 Performapal Partnaga Common Effect Pendulum Monster
MP15-EN193 Performapal Friendonkey Common Effect Pendulum Monster
MP15-EN194 Performapal Spikeagle Common Effect Pendulum Monster
MP15-EN195 Performapal Stamp Turtle Common Effect Pendulum Monster
MP15-EN196 Performapal Trump Witch Rare Effect Pendulum Monster
MP15-EN197 Superheavy Samurai Flutist Super Rare Effect Monster
MP15-EN198 Superheavy Samurai Trumpeter Super Rare Effect Tuner monster
MP15-EN199 Superheavy Samurai Soulbeads Common Effect Monster
MP15-EN200 Superheavy Samurai Soulpiercer Common Effect Monster
MP15-EN201 Raidraptor - Vanishing Lanius Common Effect Monster
MP15-EN202 Gem-Knight Lapis Common Normal Monster
MP15-EN203 Infernoid Antra Super Rare Effect Monster
MP15-EN204 Infernoid Harmadik Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN205 Infernoid Patrulea Rare Effect Monster
MP15-EN206 Infernoid Piaty Common Effect Monster
MP15-EN207 Infernoid Seitsemas Common Effect Monster
MP15-EN208 Infernoid Attondel Common Effect Monster
MP15-EN209 Infernoid Onuncu Secret Rare Effect Monster
MP15-EN210 Qliphort Stealth Ultra Rare Effect Pendulum Monster
MP15-EN211 Apoqliphort Skybase Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN212 Satellarknight Capella Common Effect Monster
MP15-EN213 Dance Princess of the Nekroz Rare Effect Monster
MP15-EN214 Jinzo - Jector Super Rare Effect Monster
MP15-EN215 Caius the Mega Monarch Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN216 Lightning Rod Lord Super Rare Effect Monster
MP15-EN217 Uni-Zombie Common Effect Tuner monster
MP15-EN218 Deskbot 003 Common Effect Monster
MP15-EN219 Nekroz of Gungnir Secret Rare Effect Ritual Monster
MP15-EN220 Rune-Eyes Pendulum Dragon Ultra Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN221 El Shaddoll Wendigo Super Rare Effect Fusion Monster
MP15-EN222 Metaphys Horus Ultra Rare Effect Synchro Monster
MP15-EN223 Raidraptor - Rise Falcon Common Effect Xyz Monster
MP15-EN224 Stellarknight Constellar Diamond Ultra Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN225 Sky Cavalry Centaurea Ultra Rare Effect Xyz Monster
MP15-EN226 Illusion Balloons Common Quick-Play Spell Card
MP15-EN227 Raidraptor - Nest Rare Continuous Spell Card
MP15-EN228 Void Seer Super Rare Quick-Play Spell Card
MP15-EN229 Void Expansion Rare Field Spell Card
MP15-EN230 Nephe Shaddoll Fusion Secret Rare Equip Spell Card
MP15-EN231 Nekroz Cycle Rare Ritual Spell Card
MP15-EN232 Tenacity of the Monarchs Rare Normal Spell Card
MP15-EN233 Pot of Riches Secret Rare Normal Spell Card
MP15-EN234 A Wild Monster Appears! Secret Rare Normal Spell Card
MP15-EN235 Pendulum Shift Common Quick-Play Spell Card
MP15-EN236 Performapal Call Common Normal Trap Card
MP15-EN237 Wall of Disruption Common Normal Trap Card
MP15-EN238 Last Minute Cancel Common Normal Trap Card
MP15-EN239 Raidraptor - Readiness Common Normal Trap Card
MP15-EN240 Eye of the Void Ultra Rare Normal Trap Card
MP15-EN241 Void Launch Super Rare Continuous Trap Card
MP15-EN242 Re-qliate Common Continuous Trap Card
MP15-EN243 Echo Oscillation Common Continuous Trap Card
MP15-EN244 Toy Knight Common Effect Monster
MP15-EN245 Swordsman of Revealing Light Ultra Rare Effect Monster
MP15-EN246 Level Lifter Common Normal Spell Card
MP15-EN247 Soul Strike Common Normal Trap Card

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.