FANDOM


Điểm Liên kết

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

リンク(さき)

Nhật (furigana)

リンクさき

Nhật (kanji)

リンク先

Rōmaji

Rinku Saki

Bản dịch tiếng Nhật

Link Point

Điểm Liên kết là bất kì Phân vùng mà được chỉ điểm bởi Đánh dấu Liên kết trên các Quái thú Liên kết. Bất kì quái thú chiếm Phân vùng được xem là liên kết vào Quái thú Liên kết mà Đánh dấu Liên kết đang chỉ vào chúng. Nếu một Phân vùng Quái thú Chính hiện tại là một Phân vùng Liên kết, một người chơi có thể Triệu hồi Đặc biệt được các Quái thú Dung hợp, Đồng bộ, Xyz, và Liên kết từ Bộ bài Phụ vào các Phân vùng đó.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.