Một điều kiện Triệu hồi chung là một điều kiện Triệu hồi được áp dụng cho tất cả các dạng Triệu hồi, bao gồm cả Triệu hồi Thường, Triệu hồi Lật mặt, và Triệu hồi Đặc biệt.

Một quái thú mang sự hạn chế này vẫn có thể được Úp như thường (và sau đó có thể được lật lên bởi hiệu ứng hoặc đòn tấn công), nhưng không thể được Triệu hồi trừ khi điều kiện được đáp ứng. Nhiều quái thú "Guardian" có điều kiện này, điều đó khiến chúng không thể được Triệu hồi trừ khi bạn cũng đang điều khiển Bài Trang bị tương ứng của chúng.

Từ ngữ

Nguyên gốc Bản đính chính đầu
This card can only be Normal Summoned, Flip Summoned, or Special Summoned when...
Lá này chỉ có thể được Triệu hồi Thường, Triệu hồi Lật mặt, hoặc Triệu hồi Đặc biệt khi...
Cannot be Summoned unless...
Không thể được Triệu hồi trừ khi...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.