FANDOM


Điều kiện Triệu hồi Đặc biệt đề cập đến những hạn chế cụ thể mà theo đó một số quái thú được phép Triệu hồi Đặc biệt.

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt

Đây là một lớp Điều kiện Triệu hồi nhằm cấm các lá bài được Triệu hồi Đặc biệt nó bằng bất cứ cách gì, như từ tay, Bộ bài, Mộ bài, hay Vùng Trục xuất.

Nguyên gốc Bản đính chính đầu
This card cannot be Special Summoned.
Lá này không thể được Triệu hồi Đặc biệt.
Cannot be Special Summoned.
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt.

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ...

Đây là một hạn chế ít hơn điều ở trên. Nó cho phép các lá bài có thể Triệu hồi Đặc biệt từ bất cứ đâu ngoại trừ điều được ghi trong nội dung lá bài. Sự hạn chế này thường được áp dụng trong Mộ bài, và bởi vì bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ đó, bạn sẽ không có lựa chọn nhưng được dời số bài đó từ Mộ bài bằng cách dùng những lá bài như "Monster Reincarnation" hay "Pot of Avarice" chẳng hạn.

Nguyên gốc Bản đính chính đầu
This card cannot be Special Summoned from...
Lá này không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ...
Neither player can Special Summon this card from...
Không người chơi nào có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ...
Second Erratum Bản đính chính 3
This card cannot be Special Summoned from...
Lá này không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ...
Cannot be Special Summoned from...
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ...

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ khi...

Điều này cho phép bài được Triệu hồi Đặc biệt từ bất cứ đâu, nhưng chỉ là nếu điều kiện được đáp ứng.

Nguyên gốc Bản đính chính đầu Bản đính chính 2
This card cannot be summoned unless...
Lá này không thể được triệu hồi trừ khi...
This card can only be Special Summoned while...
Lá này chỉ có thể được Triệu hồi Đặc biệt lúc nào...
Cannot be Special Summoned unless...
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ khi...

Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt...

Điều này đề cập đến nơi mà sự hạn chế về cách mà lá bài lần đầu' phải được Triệu hồi Đặc biệt. Bài không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng những hiệu ứng nào khác cho đến khi điều kiện triệu hồi đã được hoàn thành đầy đủ, sau điều này, quái thú đang nói đến có thể được Triệu hồi bằng các lá bài như là "Monster Reborn". Nếu lá bài đã đưa vào Mộ bài trước khi được Triệu hồi một cách chính xác, nó không thể được Triệu hồi Đặc biệt; tương tự như vậy, nếu lá bài đã Triệu hồi Đặc biệt một cách chính xác trong lần đầu, nhưng sau đó đưa từ sân hoặc Mộ bài trở lại về Bộ bài, thì Điều kiện Triệu hồi sẽ được thiết lập lại. Những lá bài đã đề cập được gọi là Quái thú chỉ-Triệu hồi Đặc biệt hay đôi khi được gọi một cách không chính xác là quái thú Semi-Nomi.

Nguyên gốc Bản đính chính đầu
This [monster/card] can only be Special Summoned...
[Quái thú/Lá] này chỉ có thể được Triệu hồi Đặc biệt...
Must first be Special Summoned...
Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt...

Phải được Triệu hồi Đặc biệt... và không thể Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác

Điều này giống với ví dụ đầu tiện, nhưng ở đây, nó ngăn chặn lá bài khỏi việc Triệu hồi Đặc biệt bởi bất kỳ hiệu ứng nào ngoài hiệu ứng của nó, ngăn chặn nó khỏi được Triệu hồi Đặc biệt bởi những lá bài như "Monster Reborn". Các lá bài hỗi trợ cho quái thú "LV", như là "Level Modulation", lại thực hiện được điều này bằng cách bao gồm bỏ qua điều kiện Triệu hồi trong nội dung lá bài của chúng. Tuy nhiên, kể cả khi hạn chế này đã được gở bỏ, thì các lá bài này cũng chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ bài nếu họ đã được Triệu hồi đúng cách trước đó. "Level Up!" có thể bỏ qua điều này hoàn toàn, do nó Triệu hồi Đặc biệt trực tiếp từ Bộ bài. Những lá bài này được gọi là quái thú Nomi. Bài như là "Dark Armed Dragon" và "Destiny HERO - Plasma" là các quái thú Nomi và chỉ có thể được Triệu hồi Đặc biệt từ tay bằng Điều kiện Triệu hồi của chúng. "Stardust Dragon/Assault Mode" cũng là một quái thú Nomi và chỉ có thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài bằng "Assault Mode Activate".

Nguyên gốc Bản đính chính đầu Bản đính chính 2
This card can only be Special Summoned...
Lá này chỉ có thể được Triệu hồi Đặc biệt...
This card cannot be Special Summoned except...
Lá này không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ...
Must be Special Summoned... and cannot be Special Summoned by other ways.
Phải được Triệu hồi Đặc biệt... và không thể Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.