FANDOM


Điều kiện Triệu hồi/Summoning conditions đề cập đến các điều kiện cụ thể được xem xét trước khi có quái thú nào đó được Triệu hồi.

Các dạng điều kiện Triệu hồi khác nhau gồm:

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.