FANDOM


Điều khiển

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

コントロール

Rōmaji

Kontorōru

Tiếng Anh

Control

BrainControl-LCYW-EN-ScR-1E

Điều khiển (Control / Nhật: コントロール Kontorōru) đề cập đến phần sân mà một lá bài đang được đặt ở đó. Người điều khiển của lá bài thì khác với chủ nhân của nó.

Chỉ có người điều khiển lá bài có thể nhìn được nó lúc mà nó đang ở mặt-úp. Trừ khi có quy định khác, người chơi chỉ có thể sử dụng quái thú mà họ điều khiển cho việc Hi sinh, làm Nguyên liệu Đồng bộ hoặc Nguyên liệu Xyz. Người chơi chỉ có thể tấn công bằng cách sử dụng quái thú họ điều khiển, và chỉ có thể chọn mục tiêu quái thú đối phương điều khiển để tấn công (hoặc tấn công trực tiếp). Người chơi chỉ có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú họ điều khiển (trừ bởi hiệu ứng), và chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú mà họ điều khiển.

Chuyển quyền điều khiển

Thông thường, bài sẽ vẫn thuộc quyền điều khiển của chủ nhân chúng, nhưng có một số lá bài có thể chuyển quyền điều khiển của các lá bài. tương tự như "Change of Heart", "Brain Control", "Creature Swap" và "Enemy Controller". Khi một quái thú chuyển đổi quyền điều khiển, nó sẽ được đặt lên phần sân của người điều khiển mới.

Một số quái thú, tương tự như "Mataza the Zapper" và "Blindly Loyal Goblin", không thể chuyển quyền điều khiển.

Nếu một quái thú được xem là Bài Trang bị, nó sẽ chuyển vào Vùng Bài Phép & Bẫy của người điều khiển hiệu ứng làm nó trở thành như vậy, và như vậy thì người chơi đó trở thành người điều khiển nó. Ví dụ, nếu "Relinquished" giành quyền điều khiển "Ryu-Kishin" của đối phương, nó sẽ được đặt ở Vùng Bài Phép & Bẫy của người điều khiển "Relinquished". Quái thú không thể chuyển quyền điều khiển sẽ không thể được trang bị cho quái thú theo cách mà làm thay đổi người điều khiển nó.

Chuyển quyền điều khiển chỉ diễn ra khi quái thú đang ở trên sân. Một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ tay, Bộ bài. Mộ bài, hoặc Vùng Trục xuất của đối phương; như là bởi hiệu ứng của "Grapha, Dragon Lord of Dark World", "Conscription", "Goyo Guardian" và "Leviair the Sea Dragon", tương ứng; thì không được xem là chuyển quyền điều khiển.

Khi một lá bài rời sân, được trả lại về Bộ bài, hoặc được tách ra, nó sẽ được dời trở về tay, Bộ bài, Bộ bài Phụ hoặc Vùng Trục xuất của chủ nhân nó (tùy vào nơi mà lá bài sắp được đưa đến), bất kể đã thuộc quyền điều khiển của ai.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.