Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Đưa vào

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(おく)

Nhật (furigana)

おくる

Nhật (kanji)

送る

Rōmaji

Okuru

Tiếng Anh

send

FoolishBurial-LCJW-EN-ScR-1E.png

Đưa vào ((おく)Okuru) ám chỉ hành động đưa bài vào Mộ bài, ngoại trừ việc đưa bài từ Vùng Trục xuất về Mộ hoặc hoán đổi Bộ bài Chính với Mộ bài.

Đưa bài vào Mộ bài

Bài có thể được đưa vào Mộ bằng nhiều cách:

Những cách gửi

Hi sinh, hủy bài, vứt bỏ bài và tách nguyên liệu là những cách khác nhau để đưa bài vào Mộ.

Bài được đưa từ trên tay vào mộ không phải chỉ qua việc bỏ bài. Ví dụ như hiệu ứng của "The Fabled Cerburrell" kích hoạt khi được bỏ xuống Mộ, nên sẽ được kích hoạt khi được bỏ bởi hiệu ứng của "Card Destruction" nhưng lại không khi được đưa vào Mộ bởi "Hand Destruction".

Tương tự, bài được đưa từ trên sân vào Mộ không nhất thiết phải bị hủy. Ví dụ, hiệu ứng của "Dark End Dragon" gửi quái thú trực tiếp xuống Mộ, nên không thể bị "Stardust Dragon", "My Body as a Shield" hay "Destruction Jammer" vô hiệu. Tuy nhiên, làm vậy sẽ làm kích hoạt hiệu ứng của "Sangan" và "Dandy Lion", vì chúng hoạt động khi được đưa xuống Mộ, không phải khi bị tiêu diệt.

Chuyển bài vào Mộ không qua việc đưa

Trả mộ lá bị trục xuất về Mộ bài không được cho là "đưa bài vào Mộ". Vậy nên, kể cả khi những lá như "Macro Cosmos" đang hoạt động, "Miracle Dig" và "Fortune's Future" vẫn dùng được để trả bài về Mộ; những lá bài được trả sẽ không bị trục xuất.

Hoán đổi Bộ bài Chính với Mộ bài theo hiệu ứng của "Exchange of the Spirit" không được tính là đưa bài xuống Mộ.

Advertisement