Tính đến Power of the Duelist, UDE đã bắt đầu đơn giản hóa rất nhiều trong các mô tả hiệu ứng tiêu chuẩn trước đó.

 • Inflict X points of damage to your opponent's Life Points ➨ Inflict X damage to your opponent.
  • Gây X điểm thiệt hại vào Điểm Gốc của đối phương ➨ Gây X thiệt hại cho đối phương.
 • Increase the ATK/DEF of this card by X points ➨ This card gains X ATK/DEF.
  • Tăng ATK/DEF của lá này thêm X điểm ➨ Lá này tăng thêm X ATK/DEF.
 • Attack your opponent's Life Points directly ➨ Attack your opponent directly.
  • Tấn công vào Điểm Gốc của đối phương trực tiếp ➨ Tấn công đối phương trực tiếp.
 • A card with "X" in its card name ➨ A/An "X" card.
  • Một lá bài với "X" trong tên của nó ➨ Một lá bài "X".
 • You can only activate this card when ➨ Activate only when.
  • Bạn chỉ có thể kích hoạt lá này khi ➨ Chỉ kích hoạt khi.
 • on your side of the field ➨ you control
  • trên phần sân của bạn ➨ bạn điều khiển
 • Tribute 1 monster on your side of the field ➨ Tribute 1 monster
  • Hi sinh 1 quái thú trên phần sân của bạn ➨ Hi sinh 1 quái thú
 • Special Summon "X" to your side of the field ➨ Special Summon
  • Triệu hồi Đặc biệt "X" lên phần sân của bạn ➨ Triệu hồi Đặc biệt

Sau UDE

Các khái niệm về việc đơn giản hóa mô tả hiệu ứng này được mở rộng hơn khi UDE buộc phải bàn giao quyền điều hành TCG lại cho Konami. Konami đã giới thiệu về "Problem-Solving Card Text(tạm dịch: Giải quyết-Vấn đề trong Mô tả Lá bài)", tiếp tục giúp người chơi hiểu rõ hơn về các hiệu ứng bài để ít cần thiết dựa vào luật của từng lá bài.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.