FANDOM


Đính chính/Errata là sự điều chỉnh nội dung trên lá bài, hoặc trong các trường hợp hiếm gặp ở các đặc điểm chẳng hạn như ATK hay Hệ. Các lá bài luôn phải được chơi bằng cách sử dụng bản đính chính mới nhất của chúng, ngay cả khi sử dụng các bản sao cũ.

Đính chính làm lá bài dễ hiểu hơn. Konami khuyến cáo nên dùng các bản in gần đây nhất của lá bài, vì nội dung đó phần lớn là chuẩn.[1]

Có một thói quen trong việc phát hành các bản đính chính với tiêu chuẩn mới nếu lá bài được phát hành trong set tái bản mới, hoặc như một phần quảng bá mới (chẳng hạn như các Champion Packs), nhưng sẽ không nếu gói tăng cường hiện đã được in lại (chẳng hạn như khi Invasion of Chaos được in lại và thành IOC-ENXXX).

Có nhiều lý do tại sao các lá bài được đính chính:

  • Sửa lỗi chính tả.
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
Big Shield Guardna Big Shield Gardna
  • Bao gồm các lá bài trong archetype mà chúng thuộc về.
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
Oscillo Hero #2 Wattkid
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
A fiend with dark powers for confusing the enemy. Among the Fiend-Type monsters, this monster boasts considerable force. A fiend with dark powers for confusing the enemy. Among the Fiend-Type monsters, this monster boasts considerable force.

(This card is always treated as an "Archfiend" card.)
  • Bao gồm các lá bài từ archetype mà chúng không thuộc về.
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
Harpie's Brother Sky Scout
  • Sửa lỗi chức năng
Nguyên gốc Bản đính chính đầu Bản đính chính 2
EARTH LIGHT EARTH
Nguyên gốc Bản đính chính đầu Bản đính chính 2
[ Trap Card ] [ Trap Card Continuous ] [ Trap Card ]
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
[Dragon]
[Dinosaur]
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
ATK/1300
ATK/1500
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
When this card is changed from Defense Position to Attack Position, you can place any number of cards from your hand at the bottom of your Deck in any order you desire. When this card is changed from Attack Position to Defense Position, you can place any number of cards from your hand at the bottom of your Deck in any order you desire.
  • Cập nhật thuật ngữ, tên hay mô tả
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
MAGIC [ Magic Card Quick-Play ] SPELL [ Spell Card Quick-Play ]
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
Elemental Hero Burstinatrix Elemental HERO Burstinatrix
A flame manipulator who is the only woman among the Elemental Heroes. Her Burstfire burns away villainy. A flame manipulator who was the first Elemental HERO woman. Her Burstfire burns away villainy.
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
At the time this card is selected as an attack target by your opponent's monster, the controller of this card can activate Trap Card(s) from their hand. At the time this card is selected as an attack target by an opponent's monster, you can activate Trap Card(s) from your hand.
Nguyên gốc Bản đính chính đầu
This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except with its own effect or with "Rise of the Snake Deity". This card gains 500 ATK for each Reptile-Type monster in your Graveyard. This card cannot be targeted and is unaffected by the effects of other Monsters, Spells, and Traps. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can remove from play 1 other Reptile-Type monster from your Graveyard to Special Summon this card. When this card inflicts Battle Damage to your opponent, place 1 Hyper-Venom Counter on it. When 3 Hyper-Venom Counters are on this card, you win the Duel. Cannot be Normal Summoned or Set. Must first be Special Summoned with "Rise of the Snake Deity" and cannot be Special Summoned by other ways except by its own effect. This card gains 500 ATK for each Reptile-Type monster in your Graveyard. This card cannot be targeted by, and is unaffected by, Spell/Trap effects and other Effect Monsters' effects. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can banish 1 other Reptile-Type monster from your Graveyard; Special Summon this card. When this card inflicts Battle Damage to your opponent: Place 1 Hyper-Venom Counter on it. When 3 Hyper-Venom Counters are on this card, you win the Duel.

Tham khảo

  1. Konami: Errata
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.