FANDOM


Đánh lại

Nhật (kanji)

巻き戻し

Rōmaji

Makimodoshi

Tiếng Anh

Replay

Đánh lại (Nhật: 巻き戻し Makimodoshi; Hàn: 리플레이 Ripeullei "Replay") là hành động lập lại đòn tấn công do mục tiêu tấn công cụ thể có sự thay đổi (cả do số lượng quái thú đối phương thay đổi hay nếu quái thú của bạn đang tấn công trực tiếp, nhưng không còn thực hiện được nữa).

Sách luật chính thức viết rằng:

"Sau khi bạn đã tuyên bố quái thú tấn công của bạn và mục tiêu tấn công của nó vào Bước Chiến đấu, mà mục tiêu tấn công có thể rời khỏi sân, hay một quái thú mới được đặt lên phần sân của đối phương trước khi vào Bước Thiệt hại, do hiệu ứng từ một lá bài. Điều này sẽ dẫn đến việc "Đánh lại". Khi điều này xảy ra, bạn có thể lựa chọn để tấn công lại quái thú đó, hoặc lựa chọn tấn công quái thú khác, hay lựa chọn không tấn công nữa. Lưu ý rằng nếu bạn tấn công bằng một quái thú khác, quái thú ban đầu vẫn được xem là đã tuyên bố tấn công, và nó không thể tấn công lần nữa ở lượt này."

Luật Đánh lại đã được cập nhật vào tháng 5 năm 2006, để mang TCG vào hàng với OCG. Trước đây trong TCG, nếu việc đánh lại đã xảy ra, và người chơi đã lựa chọn quái thú tấn công không lựa chọn cho quái thú của anh ta tấn công lần nữa, mà quái thú đó vẫn có thể tuyên bố tấn công ở thời điểm khác trong Giai đoạn Chiến đấu. Trường hợp này hiện tại không xảy ra nữa, do nếu một quái thú lựa chọn không tấn công sau khi việc Đánh lại được tuyên bố, thì quái thú đó không thể tấn công kể từ đó đến hết Giai đoạn Chiến đấu.

Ngoài ra, theo như OCGref1, ref2, nếu bạn tấn công bằng quái thú khác, thì quái thú ban đầu không thể chuyển sang Thế Thủ vào Giai đoạn Chính 2 vì nó vẫn được xem là đã tuyên bố tấn công. Điều tương tự cũng áp dụng cho quái thú bị lật sang mặt-úp bởi bài như "Book of Moon" trong Bước Thiệt hại phản hồi lại việc tuyên bố tấn công; thì quái thú đó không thể Triệu hồi Lật mặt trong Giai đoạn Chính 2, bởi vì nó vẫn được xem là đã tuyên bố tấn công.

GHI CHÚ: Khi việc Đánh lại xảy ra, những điều sau có thể thực hiện được:
  • Tiếp tục đòn tấn công của bạn.
  • Ngừng đòn tấn công của bạn.
  • Lựa chọn một mục tiêu tấn công khác.
   • GHI CHÚ: Lựa chọn một mục tiêu tấn công khác thì KHÔNG PHẢI là tuyên bố tấn công lại. Bạn chỉ đơn giản là lựa chọn mục tiêu tấn công khác thôi. Những điều mà được kích hoạt để phản hồi lại việc Tuyên bố Tấn công (như là "Mirror Force") KHÔNG THỂ được kích hoạt trong lúc đánh lại; tuy nhiên, những điều mà được kích hoạt để phàn hồi lại việc một quái thú bị chọn mục tiêu tấn công và/hoặc một quái thú chọn mục tiêu một quái thú để tấn công (như là "Maiden with Eyes of Blue") CÓ THỂ được kích hoạt.
GHI CHÚ: Việc Đánh lại sẽ không xảy ra trong các trường hợp sau:
  • ATK hay DEF của (các)quái thú trên sân thay đổi.
  • Tư thế chiến đấu của quái thú trên sân thay đổi.
  • Một quái thú được triệu hồi lên, hay rời khỏi, phần sân của người tấn công.

Ví dụ 1

Người 1 không có quái thú trên sân. Người 2 tấn công Người 1 trực tiếp bằng "Dark Magician". Người 1 phản hồi đòn tấn công bằng "Scapegoat" đang Úp.

Do "Dark Magician" không còn có thể tấn công trực tiếp vào Điểm Gốc của Người 1, nên Người 2 phải lựa chọn là sẽ tấn công "Sheep Token" hay không tấn công nữa.

Việc Đánh lại cũng xảy ra khi số lượng quái thú trên sân của đối phương thay đổi.

Ví dụ 2

Người 1 tuyên bố tấn công bằng "Luster Dragon", lựa chọn "7 Colored Fish" của Người 2 làm mục tiêu tấn công. Người 2 phản hồi lại đòn tấn công bằng "A Rival Appears!", Triệu hồi một "Nanobreaker" từ tay của anh ta trong Thế Thủ.

Bởi vì số lượng quái thú trên phần sân của Người 2 thay đổi, nên việc Đánh lại xảy ra, và Người 1 có thể thực hiện một trong các điều sau:

 • Tiếp tục tấn công "7 Colored Fish" bằng "Luster Dragon".
 • Chuyển mục tiêu tấn công của anh ta và tấn công "Nanobreaker" bằng "Luster Dragon".
 • Ngừng đòn tấn công của "Luster Dragon".

Ví dụ 3:

Người 1 có một "Warrior Dai Grepher" trên sân. Người 2 có một "The Six Samurai - Yaichi" và một "Cunning of the Six Samurai" mặt-úp trên sân. Người 1 tấn công "The Six Samurai - Yaichi" của Người 2 bằng "Warrior Dai Grepher" của họ. Người 2 phản hồi lại đòn tấn công bằng "Cunning of the Six Samurai" đang ÚpHi sinh "The Six Samurai - Yaichi" để Triệu hồi Đặc biệt "The Six Samurai - Zanji" lên phần sân của mình.

Mặc dù số lượng quái thú trên phần sân của Người 2 về tổng thể thì không thay đổi, nhưng số lượng quái thú thay đổi ở khoảng giữa, đã cho Người 1 cơ hội để đánh lại. Người 1 bây giờ có thể thể tấn công "The Six Samurai - Zanji" hoặc người đòn tấn công của họ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.