Úp Thường

Tiếng Anh

Normal Set

Việc Úp Thường là khi bạn Úp một quái thú trực tiếp từ tay bạn. Nó chỉ có thể thực hiện lúc trạng thái trò chơi đang mở trong Giai đoạn Chính của bạn.

Việc Úp Thường chỉ có thể tiến hành một lần trong lượt, giống như Triệu hồi Thường. Việc Úp Thường sẽ lấy đi số lần Triệu hồi Thường trong lượt của bạn, và ngược lại.

Nếu quái thú mà bạn muốn Úp Thường là Cấp 5 sao trở lên, bạn phải Hi sinh (một số)quái thú khác bạn điều khiển trước và sau đó “Úp Hi sinh” quái thú đó (bạn không cần cho đối phương xem quái thú mà bạn úp). Cấp 5 và 6 sao yêu cầu 1 Hi sinh, trong khi Cấp 7 sao trở lên yêu cầu 2 Hi sinh.

Bạn không thể Úp Thường các Quái thú Triệu hồi Đặc biệt.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.